Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en de ouders elk met twee leden vertegenwoordigd. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken en bespreekbaar te maken bij het bestuur. De MR volgt het beleid van het bestuur. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven over welke onderwerpen de MR of een deel ervan, instemmings- dan wel adviesrecht heeft.

In de MR zitten de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Jentje Compagner
  • Roelof Wanders

Personeelsgeleding:

  • Jeanet Buitenhuis (secretaresse)
  • Bert Hutten (voorzitter)

Mocht u vragen, opmerkingen, ideeën of tips voor ons hebben? U kunt één van ons altijd aanschieten of een mail sturen naar j.buitenhuis@pco-n.nl